අපි පාවිච්චි කරන උපත් පාලන ක්‍රමය | Natural Birth Controlling Methods | Non Hormonal Family Planningදැනට පවතින උපත් පාලන ක්‍රම තුනකට කාණ්ඩ ගත කරන්න පුළුවන්.නවීන , ස්වබහවික හා සම්ප්‍රදායික ක්‍රම කියල.නවීන ක්‍රම වල තියෙන සර්තකබවය ස්වභාවික ක්‍රම වලට සාපේක්ෂව වැඩි වුනත් ඒ යටතේ එන තාවකාලික ක්‍රම හෝර්මෝන වෙනස් කිරීම් හෝ අන්තර් ගර්බෂිත උපකරණ දැමීම වගේ ක්‍රම තමා තිබෙන්නේ. මේ දෙකටම මන් පෞද්ගලිකව ටිකක් අකැමැතියි.ඉතින් අද Video එකෙන් කතා කරන්නේ මේ අගේ තියෙන හෝමෝන වල වෙනස් කිරීම් නොකර මන් මොනවාද පාවිච්චි කරන උපත් පාලන ක්‍රමය සහ එහි වාසි අවාසි මොනවාද කියලා.
සැලකිය යුතුයි: මෙය මගේ ස්ව කැමැත්ත පමණක් බවත් තමන්ගේ අවශ්‍යතාව අනුව හොදින් හොයලා බලලා වෛද්‍ය උපදෙස් මත හෝ තමන්ට සුදුසු නිසියාකාර උපත් පාලන ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීම වඩාත් යෝග්‍යයි
විශේෂයන්ම සුදුසු වෛද්‍ය වරයකුගේ නිර්දේශය ලබාගැනීමට මන් Video එකේ සදහන් පරිදි Prof.Tiran Dias වෛද්‍ය වරයා සමග කරන සාකච්චාව අනිවාර්යෙන් බලන්න

Today I get a little personal and talk with you about my experience with and approach to birth control using some natural family planning techniques. I don’t know exactly what specific method ours falls under but it has worked for us. Getting rid of the synthetic hormones that were in my body while using the birth control pill has made me healthier and happier!

Yeheli Video

ගැබ් ගැනීමට එකතු වීම හා සම්බන්ධව වන ගැටළු | Tips On Intercourse To Get Pregnant Fast

Ovulation | Fertile Days | Tracking Period | Best Days To Get Pregnant

Fertility Friend Pregnancy BBT Chart | Ovulation Sinhala

I am Jay Kulathunga, a former flight attendant who loves blogging my life with my hubby and our baby girl who recently came to our life. The main focus of my channel is to share my lifestyle & mommy videos along with her journey.
I’d love if you’d subscribe!

SOCIAL MEDIA!
– [x] Facebook :https://www.facebook.com/Jay-Kulathun…
– [x] Instagram :https://www.instagram.com/jaykulathunga/

Email for collaboration :
info.jaykulathunga@gmail.com

DISCLAIMER
The information contained in my channel is for entertainment / general information purpose only and also if the topic is related to health, please note I am not a medical professional nor am qualified to give you any medical advice. This video only serves to share my own experience. Should you have any medical related clarifications to be done kindly speak with your trusted health care provider.

source

Please follow and like us:
Pin Share

By admin

RSS
Follow by Email